Jalkojenhoidon kirjava nimikeviidakko

Terveydenhoidollista jalkojenhoitoa / terveyttä edistävää jalkojenhoitoa tarjoaa kirjava joukko erilaisilla nimikkeillä varustettuja jalkahoitajia.

1. Rekisteröidyt jalkojenhoitajat on koulutettu sairaanhoito-oppilaitoksissa jo ennen vuotta 1996, jolloin koulutus lopetettiin. Jalkojenhoitaja nimitys on itsessään poistunut nimikesuojattujen ammattinimikkeiden listalta jo vuonna 2007. Tuon vanhan koulutuksen käyneet voivat kuitenkin edelleen virallisesti käyttää itsestään nimitystä jalkojenhoitaja.

Jalkojenhoitajien koulutus oli aikanaan hyvinkin syvällinen terveydenhoitoalan perustutkinto. Se sisälsi iho- ja kynsimuutosten lisäksi mm. apuvälineterapiaa, asento- ja kävelyanalyysiä sekä syvällisemmin farmakologiaa, mikrobiologiaa ja perussairaanhoito-oppia.

2. Jalkaterapeutti AMK on nimikesuojattu ammattikorkeakoulututkinto. Nimitystä ei saa käyttää ilman asianmukaista koulutusta. Ensimmäiset jalkaterapeutit valmistuivat vuonna 1999. Koulutus on ikään kuin jatkoa vanhalle jalkojenhoitaja koulutukselle.

Jalkaterapeutin koulutus kestää 3,5 vuotta ja koulutus on erittäin syvällinen. Jalkaterapeutti hallitsee ihmisen pystyasennon, liikkumisen, alaraajojen rakenteen sekä toimintojen ja kuormittumisen kokonaisvaltaisen tutkimisen. Niiden pohjalta tehdään kliinisen päättelyn taitoja käyttäen jalkaterapian hoitosuunnitelma. Työssä käytetään monipuolisia jalkaterapiamenetelmiä, joiden valinta perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Osa jalkaterapeuteista tekee myös ns. jalkojen perushoitoja mutta se ei ole heidän päätyönsä.

3. Lähihoitaja on voinut opinnoissaan valita osaamisalaopinnoiksi jalkojenhoidon vuodesta 2012 lähtien. Lähihoitajan virallinen, nimikesuojattu ammattinimike on lähihoitaja, jalkojenhoidon osaamisala. Koulutuksen käyneet voivat käyttää myös nimikettä jalkojenhoitaja LH tai lähihoitaja-jalkahoitaja.

Lähihoitajan tutkinto kestää 3 vuotta ja siitä yli 40% on osaamisalaopintoja. Jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneella on valmiudet tehdä perusjalkojenhoitotyötä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyksiköissä tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Jalkojenhoitaja LH osaa ohjata asiakasta mm. jalkaterveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidon toteuttamisessa sekä ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä. Koulutus antaa valmiudet hoitaa jalkaterien iho- ja kynsimuutoksia, asentomuutoksia sekä erityisryhmien, kuten diabeetikkojen ja reumaa sairastavien jalkaongelmia. Koulutus antaa pätevyyden tehdä silikonisia varvasortooseja ja kynnenoikaisuja erilaisin menetelmin.

4. Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja AT on vuonna 2003 alkanut ammattitutkintotasoinen koulutus. Tämän koulutuksen käyneet ovat jo valmiiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä (sairaanhoitaja, lähihoitaja tai rekisteröity hieroja) ja heidän tietonsa löytyvät myös Valviran keskusrekisteristä.

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja AT koulutus kestää noin vuoden. Koulutus antaa myös valmiudet hoitaa jalkaterien iho- ja kynsimuutoksia sekä erityisryhmien, kuten diabeetikkojen ja reumaa sairastavien jalkaongelmia. Lisäkoulutuksella voi saada pätevyyden hoitaa mm. jalkaterien asentomuutoksia.


Jalkojen terveydenhoito kuuluu yleensä yksityisen terveydenhuollon piiriin eli pääosa edellä mainituista eri nimikkeillä toimivista jalkahoitajista on yksityisiä yrittäjiä. Jalkojenhoitoa on tarjolla myös kunnallisena palveluna tiettyjen sairauksien perusteella. Suurilla lääkäriasemaketjuilla työskentelevät jalkahoitajat ovat pääasiassa jalkaterapeutteja, ja keskittyneet pääasiassa jalkojen asentovirheisiin.

Asiakkaana varmista aina, että jalkahoitoa tarjoavalla yrittäjällä on asianmukainen koulutus, valitsemasi hoitola on Valviran rekisteröimä ja yrittäjällä on potilasvakuutus ja ammatillinen vastuuvakuutus. Tällä varmistat sen, että hoitajalla on kaikki tarvittavat tiedot ja taidot, sekä selkeä ymmärrys siitä, miten tärkeää puhtaus, oikea aseptiikka ja hygienia ovat jalkojenhoitotyössä.

Palveluja ja hintoja vertaillessa on hyvä muistaa, että jalkojenhoidossa kustannuksia lisää nimenomaan puhtaudesta ja aseptiikasta huolehtiminen. Kustannuksia lisäävät myös työssä tarvittavien välineiden hankinta ja niiden toiminnan ylläpito. Yrittäjänä jalkahoitoja tekevä joutuu hankkimaan työtä varten useita välineitä ja tarvikkeita, jotta työn tekeminen ylipäätään onnistuu ja päivässä voi ottaa vastaan useampia asiakkaita. Yksillä kynsileikkureilla ei vaan pärjää. Oikea jalkahoitoyrittäjä osaa myös itse antaa arvoa omalle työlleen ja lisäksi tehdystä työstä täytyy saada myös palkkaa.

Kun kyseessä on omien jalkojen terveys, kannattaa miettiä, kenen käsiin jalkansa ja terveytensä antaa. Jalkojenhoitoon koulutetun ammattilaisen tekemää jalkojenhoitoa, johon kuuluu jalkojen kylvetys, jalkojen ihon sekä kynsien hoito, rasvaus ja hieronta, et saa valitettavasti 20 eurolla. Ammattilaisen tekemänä hoito maksaa aina vähintään 50 euroa. Työhön käytetty aika usein määrittelee myös hintaa ja jokainen erikoisosaamista vaativa työ on hinnoiteltu erikseen.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina kysyä millainen koulutus hoitajalla on. Yrittäjänä työskentelevä ammatistaan ylpeä jalkojenhoidon ammattilainen on kyllä valmis kertomaan omasta koulutuksestaan asiakkaille. Tänä päivänä on myös hyvin tärkeää, että toimivalla, ihan pienelläkin yrityksellä on hyvät nettisivut, joista löytyy kattavat tiedot yrittäjästä ja yrityksen toiminnasta.

Valitettavaa on, että itse nimitys "jalkahoitaja tai jalkojenhoitaja" ei ole nimikesuojattu eli tätä nimitystä voi käytännössä kuka vain käyttää itsestään, oli hänellä koulutusta alalle tai ei. 

Erotuksena terveyspalvelua tuottavista jalkojenhoidon ammattilaisista ovat kosmetologit, jotka tarjoavat esteettistä jalkojenhoitoa, pedikyyriä eli terveiden jalkojen kauneudenhoitoa. Terveet jalat voi hyvin hoidattaakin kosmetologilla. Jos jalkaterveydessä on kuitenkin ongelmia, on syytä kääntyä terveydenhoitoa tarjoavan jalkojenhoitajan puoleen. Valitettavan harvat vain kauneudenhoitoon perehtyneet kosmetologit tietävät mitään jalkojen sairauksista, eivätkä myöskään osaa asiakasta niiden suhteen opastaa. Tänä päivänä on kuitenkin myös paljon kosmetologeja, jotka ovat opiskelleet myös jonkin terveydenhoitoalan koulutuksen ja laajentaneet näin omaa osaamistaan jalkojen terveydenhoitoon. 

Terveydenhoidollista jalkojenhoitoa tarjoava jalkahoitaja hoitaa ihmistä aina kokonaisuutena, sillä jalkojen terveys vaikuttaa hyvin moneen asiaan koko kehossa. Asiakkaan terveyden kokonaistilanteella on suuri merkitys ja siksi itsekin ensimmäisellä käynnillä haastattelen asiakasta hyvin perusteellisesti.

Asetan jalkojen terveyden samalle viivalle hammashoidon, verenpaineen ja kolesterolin seurannan sekä hyvän näön ja kuulon kanssa. Päivittäisellä säännöllisellä liikunnalla sekä jalkojen ihon ja kynsien säännöllisellä omahoidolla ja/tai jalkojenhoitajan tekemällä hoidolla ylläpidät jalkojen toimintaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Omaan kokonaisterveyteen jalkojen hyvällä hoidolla ja voinnilla on todella suuri merkitys!
Asiakastietokortista Kanta-palveluun

Jalkahoitola Takatassuissa työni painottuu jalkojen perushoitoon, jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja/tai niiden varhaiseen toteamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen ja kannustamiseen jalkojen omahoidossa.

Ensimmäisellä hoitokäynnillä tutkin aina ensin asiakkaan jalat, keskustelen jalkojen omahoidosta, työn/työkenkien ja harrastusten vaikutuksesta jalkoihin sekä asiakkaan mahdollisten sairauksien ja lääkitysten vaikutuksesta omaan jalkaterveyteen. Hyvien sukkien ja kenkien merkitys korostuu tässä kohtaa tärkeänä osana omaa jalkaterveyttä. Myös jatkokäynneillä tutkin aina jalat ensin ja päivitämme tilannetta tarpeen mukaan.

Hoitolassani on käytössä paperinen asiakastietokortti, jonka toivon asiakkaiden täyttävän. Jatkokäyntejä ajatellen se helpottaa minua muistamaan millaiset jalat asiakkaalla on. Jos asiakas on käynyt hoidossa vasta 1-2 kertaa aikaisemmin, en valitettavasti aina tuosta vaan muista kaikkien asiakkaiden tietoja ulkoa. Jotkut henkilöt jäävät myös oman persoonansa kautta helpommin mieleen kuin toiset.

Tärkeää on se, että olen Valviran hyväksymä ammattihenkilö ja rekisteröity terveydenhoitoalan itsenäinen palveluntuottaja. Tämä jo itsessään velvoittaa pitämään asiakasrekisteriä, joko paperisena tai sähköisessä järjestelmässä. Käytössäni on myös sähköinen nettiajanvarausjärjestelmä, mutta sinne ei kirjata muita asiakastietoja kuin nimi ja puhelinnumero. Osalla asiakkaista on Vellossa myös sähköpostiosoite.

Olen siis nimenomaan jalkojen terveydenhoitoa tuottava yksityinen ammatinharjoittaja ja täysin rinnastettavissa mihin tahansa muuhun yksityiseen terveyspalveluun, hammaslääkäreihin, silmälääkäreihin, lääkäriasemiin (Mehiläinen, Aava, Terveystalo) jne. Valitettavan usein jalkojenhoito mielletään VAIN kauneuspalveluksi ja ei ymmärretä kosmetologin tekemän jalkahoidon ja terveyspalveluna tuotettavan jalkojenhoidon eroa.

Yksityisellä lääkäriasemalla käydessäsi esität siellä yleensä Kela-kortin tai henkilökortin, jonka avulla rekisteröidyt palvelun käyttäjäksi. Terveyspalveluntuottajalla on näin pääsy KANTA-palveluun, josta he näkevät asiakkaan/potilaan tiedot ja mahdolliset aikaisemmat toimenpiteet, sekä kirjaavat sinne palvelutapahtuman tiedot ja toimenpiteet.


Minulla asiakastietorekisteri on siis toistaiseksi paperisena, koska kaikille yksityisille palveluntuottajille sähköinen kirjaus ei ole ollut toistaiseksi pakollista. Kanta-palveluun liittyminen myös jalkahoitoa tarjoaville yksityisille palveluntuottajille tulee pakolliseksi tämän hetkisen tiedon mukaan viimeistään vuoden 2026 aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjaan jokaisen asiakaskäynnin tiedot henkilön omiin tietoihin Kanta-palveluun, josta ne ovat luettavissa. Mitä olen tehnyt ja miksi olen tehnyt. Teen tätä nytkin mutta kirjaan ne siis käsin henkilötietokorttiin. Valitettavaa kanta-palveluun liittymisessä on sen kallis hinta, jonka valitettavasti yksityisenä yrittäjänä joudun itse kustantamaan.

Pakollinen Kanta-palveluun kirjautuminen edellyttää sitä, että jatkossa asiakkaani täytyy antaa minulle myös koko henkilötunnuksensa, jotta pääsen kirjautumaan oikean henkilön tietoihin. Toistaiseksi en ole asiakkailtani koko henkilötunnusta vaatinut, syntymävuosi on riittänyt. En tiedä mikä on Valviran/viranomaisten kanta siihen, jos asiakas ei henkilötunnusta suostu antamaan. Siinä tapauksessa en voi myöskään kirjata jalkahoidon tietoja asiakkaan Kantaan Valviran edellyttämällä tavalla.

Syy miksi lähdin tätä juttua kirjoittamaan, on nimenomaan se, että osa asiakkaista ei halua kirjoittaa asiakastietokorttiin juuri muuta kuin nimensä. Osa ihmisistä ei halua kertoa omista sairauksista ja lääkityksistä vaikka ne olisivat jalkojenhoidon kannalta kuinka tärkeitä. Ja kuten jo edellä kerroin, monille on vaikea ymmärtää erilaisten jalkojenhoitoa tuottavien palvelujen eroja. Vaikka itse kuitenkin pyrin tätä tietoa asiakkailleni jakamaan, niin kaikki eivät sitä kuitenkaan ymmärrä.

Uteliaisuuttani en siis niitä sairauksia ja lääkityksiä kysele vaan nimenomaan siksi, että osalla sairauksista kuten esimerkiksi diabetes ja reuma, voi olla suuriakin vaikutuksia henkilön jalkojen hyvinvointiin. Jalkojen asentovirheet voivat olla seurausta jostain selän, lonkkien tai polvien ongelmista. Sytostaatit ja sädehoidot vaikuttavat ja näkyvät myös jaloissa. Esimerkkejä on paljon....

Lääkityksistä tärkein on ehkä verenohennuslääkkeet, joiden vaikutuksesta mahdolliset haavat voivat vuotaa hyvinkin paljon. Haavoja ei ole toki hoidon aikana tarkoitus tehdä mutta joskus niitä tulee. Esimerkiksi vaikea/syvä känsä voi alkaa vuotamaan sitä poistettaessa.

Allergiat ja hajuherkkyydet on hyvä myös tietää etukäteen, jotta en käytä hoidossa tuotetta, joka aiheuttaa asiakkaalle iho-oireita tai vaikeuttaa hengitystä. Pihkavoide voi olla tällainen allergisoiva tuote, jota käytän hoitotyössä välillä. Lähtökohtaisesti pidän hoitolan tuoksumaailman mahdollisimman neutraalina, sillä en itsekään kestä voimakkaita tuoksuja ja parfyymejä. Siksi toivon, että asiakkaatkaan eivät tule hoitolaani juuri parfyymimeressä uituaan. Toivon myös, että tupakoivat henkilöt eivät tule hoitolaan juuri oven takana tupakan tumpattuaan.

Toivon siis asiakkailta ymmärrystä siihen, miksi kyselen paljon asioita. Mielellään niistä myös keskustelen ja selvennän aina miksi. Henkilötunnuksen osalta minulle riittää vielä toistaiseksi tieto syntymävuodesta, jonka avulla voin päätellä henkilön iän ja helpommin myös yhdistää tiettyyn henkilöön. Vuoden 2026 aikana tulen kuitenkin täydentämään asiakastietoja henkilötunnuksilla ja kertomaan myös kaikille henkilökohtaisesti miksi niin teen.

Jalkojenhoidon kirjava nimikeviidakko

Terveydenhoidollista jalkojenhoitoa / terveyttä edistävää jalkojenhoitoa tarjoaa kirjava joukko erilaisilla nimikkeillä varustettuja jalkaho...